Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat

Tiszatarján Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2020. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2019/2020. tanév második és a 2020/2021. tanév első félévére vonatkozóan

„A” TIPUSÚ PÁLYÁZATÁT.

 A pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Figyelem!

  • az 51/2007. (III.26.) Korm. Rendelet 1. § (2) bekezdés értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a rendvédelmi és katonai felsőoktatási intézmények hallgatói.
  • A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben résztvevő tanulók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.
  • Doktori (PhD) képzésben résztvevők nem felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek.
  • Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév 2019/2020. tanév második, illetve a 2020/2021. tanév első féléve).

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya 2019/2020. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott,  hallgatója a felsőoktatási intézménynek.

Előzetesen minden pályázónak regisztrálni kell, aki még nem regisztrált a  https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx elérési honlapon. Aki már előző évben regisztrált annak nem kell újabb regisztráció!! A regisztrációt követően a pályázatot minden pályázó önállóan tölti fel, majd a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál kell benyújtani, az EPER Bursa elektronikus rendszerben előzetesen kitöltött, majd kinyomtatott, aláírt adatlapot.

A pályázat benyújtási határideje: 2019. november 05.

A pályázat kötelező mellékletei:

  1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti jogviszony-igazolás 2019/2020 tanév első félévéről
  2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
  3. A szociális rászorultság igazolása

Tiszatarján Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. december 05-ig saját hatáskörben bírálja el a beérkezett pályázatokat.

A  „B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATAI KIÍRÁS az „A” típusú pályázati kiírással együtt kifüggesztésre került a Tiszatarjáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint megtekinthető a https://bursa.emet.hu weboldalon.