Tájékoztatom a község lakosságát, hogy Tiszatarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2015.(IV.29.) önkormányzati rendeletével 2015. május 15.-i hatállyal „települési támogatás, lakhatási támogatás pénzbeli formában” ellátási formát állapított meg az alábbi feltételrendszerrel:

8.§. Települési támogatás

(1) A Képviselő-testület az e rendeletben meghatározottak szerint nyújt települési és rendkívüli települési támogatást a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő családok, illetve személyek részére elsősorban a Szt. 45.§ (1) és (4) bekezdésében meghatározott esetekben.

(2) Települési támogatás igényelhető:

a) Lakhatási támogatás pénzbeli formában

(3) A Képviselő-testület települési támogatásként lakhatási támogatást nyújthat pénzbeli formában a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás lakhatásához kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez.

(1) A támogatás ingatlan használathoz kapcsolódik. A támogatás ugyanazon ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, az ott élő személyek számától függetlenül. A támogatás igénylésére elsősorban az ingatlant használó háztartás egy tulajdonos tagja jogosult vagy amennyiben tulajdonos által kérelem benyújtására nem került sor, úgy érvényes bérleti szerződéssel rendelkező bérlő használó jogosult.

(2) A lakhatási támogatás összege ingatlanonként és háztartásonként 2.500.-Ft/hó.

(3) Lakhatási támogatás pénzbeli formájára jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

(4) A támogatás iránti kérelmet a Rendelet 2. mellékletét képező nyomtatványon lehet igényelni. A támogatás a kérelem benyújtását követő hónap 1. napjától kezdődően 2015.12.31.-ig állapítható meg. A kérelemhez csatolni szükséges a háztartásban élők kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelméről szóló igazolásokat, valamint a (4) bekezdésben szabályozott esetben a bérleti szerződést.  

(5)  Nem állapítható meg lakhatási támogatás pénzbeli formában a kérelmező részére vagy más személy részére ugyanazon lakásra vonatkozóan, a 2015.03.01. előtt megállapított normatív lakásfenntartási támogatás folyósításának időtartama alatt.

Az ellátás igénylésével kapcsolatos ügyintézés ügyfélfogadási időben a  Hivatalban Széplaki- Mészáros Ilona  ügyintézőnél történik.

Burainé Hajdu Éva

jegyző